Regulamin

Postanowienia wstępne

§ 1

Właścicielem sklepu internetowego NAP jest NAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Dynamiczna 10, 03-008 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000233111, z kapitałem zakładowym 158.000 zł, posiadająca NIP: 5242540889 oraz REGON: 140113649 („NAP”).

§ 2

1. Klientem sklepu internetowego NAP („Klientem”) może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

2. Klientem sklepu internetowego NAP mogą być zarówno konsumenci w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459; dalej: „Kodeks cywilny”), jak i przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646).

§ 3

1. Sklep internetowy NAP umożliwia Klientom zapoznanie się z informacją handlową i ofertą produktów NAP oraz umożliwia ich zakup, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Usługi świadczone przez NAP w ramach sklepu internetowego polegają na zapewnieniu Klientom możliwości korzystania z dostępnych w nim funkcji, w szczególności:

edycji danych;

konfigurowania i składania zamówień;

wglądu w historię zamówień;

składania reklamacji;

komunikacji z konsultantem.

§ 4

Sklep internetowy NAP dostępny jest pod adresem internetowym https://www.nap.com.pl/

§ 5

NAP świadczy usługi w ramach sklepu internetowego na terenie Unii Europejskiej.

§ 6

Regulamin określa:

rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia przez NAP usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego,

wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się NAP w ramach sklepu internetowego,

tryb postępowania reklamacyjnego,

zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych.

§ 7

Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczeń o następującej treści:

zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia;

dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług sklepu internetowego;

dane zawarte w formularzach zamówienia, procesie rejestracyjnym lub kontaktowym są zgodne z prawdą;

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów zawartych z NAP w ramach sklepu internetowego oraz realizacji przez NAP złożonego zamówienia;

wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym informacji systemowych, wiadomości od NAP oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego.

§ 8

NAP stale i nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin na stronie internetowej https://nap.com.pl/pl/info/3-regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści.

Definicje

§ 9

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego NAP.

Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą z NAP w ramach sklepu internetowego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca z NAP umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Produkt/towar –to rzecz zaprezentowana w obszarze sklepu internetowego NAP w celu sprzedaży.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do zawarcia umowy włącznie, Umową zawartą na odległość nie jest umowa zawierana w lokalu NAP.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219.).

W razie wątpliwości do wszelkich zagadnień wynikających ze stosowania niniejszego Regulaminu, jak również w sprawach w nim nieuregulowanych stosuje się prawo polskie.

Do umów zawieranych z Klientami dokonującymi zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego , jak również do wszelkich roszczeń związanych z tymi umowami, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Świadczenie usług w ramach sklepu internetowego NAP

§ 11

Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne są następujące wymagania techniczne:

połączenie z siecią Internet,

posiadanie przez Klienta zaktualizowanej i sprawnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz Cookies; za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu NAP nie ponosi odpowiedzialności, 3) posiadanie przez Klienta czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 12

Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego NAP w sposób zgodny z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa polskiego. Zakazuje się w szczególności:

posługiwania się nie swoimi danymi osobowymi, firmą lub innym nieprawdziwym oznaczeniem,

naruszania tajemnicy korespondencji,

naruszania w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci (w szczególności zakazane jest rozpowszechnianie wizerunku osób bez uzyskania odpowiednich zgód tych osób, o ile są przez prawo wymagane).

Dane Klienta

§ 13

Klient zobowiązany jest informować NAP o każdorazowej zmianie danych go indywidualizujących, jak również o błędzie w treści tych danych, które udostępnił podczas rejestracji lub składania zamówienia, a w szczególności imienia i nazwiska, firmy, adresu miejsca zamieszkania, siedziby (w przypadku przedsiębiorców), adresu poczty elektronicznej.

Dane indywidualizujące udostępnione przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia uważa się za aktualne do czasu dokonania przez Klienta ich autoryzowanej zmiany lub korekty. Klient zobowiązany będzie do naprawienia ewentualnej szkody, którą NAP poniesie wskutek braku zmiany lub korekty przez Klienta jego danych indywidualizujących.

NAP zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych przez Klienta oświadczeń, a zwłaszcza danych indywidualizujących Klienta oraz może zażądać ich potwierdzenia w określonej przez NAP formie.

NAP może wstrzymać się z realizacją usług na rzecz Klienta w przypadku braku potwierdzenia przez Klienta prawdziwości złożonych przez niego oświadczeń, jak również wtedy, gdy ich prawdziwość wzbudzi uzasadnione wątpliwości, aż do czasu ich usunięcia.

§ 14

NAP umożliwia w ramach sklepu internetowego zakup towarów związanych z wyposażeniem wnętrz, a w szczególności przeznaczonych do użytku domowego, biurowego, restauracji i hoteli.

§ 15

Klient sklepu internetowego NAP po wejściu na stronę https://nap.com.pl/ uzyskuje możliwość, zapoznania się z informacją handlową i specyfikacją produktów NAP oraz w ramach funkcji sklepu internetowego wyboru, konfiguracji i składania zamówień w celu zakupu wybranych produktów NAP.

§ 16

NAP umożliwia Klientowi w ramach sklepu internetowego zapoznanie się z informacją handlową i specyfikacją produktów w szczególności poprzez podanie opisu i informacji o rodzaju, nazwie produktu, jego wymiarach, materiałach, kolorach, dostępności, terminie dostawy, cenie oraz zdjęć produktów. W celu zapoznania się ze szczególną specyfikacją produktów, Klient ma możliwość kontaktu z konsultantem NAP w sposób określony w § 26 Regulaminu.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera cenę jednostkową towaru.

Zamówienia i sprzedaż

§ 17

Zakup produktów NAP w ramach sklepu internetowego może odbywać się przy wykorzystaniu następujących procedur zakupu:

z wykorzystaniem „Koszyka” Klienta,

z wykorzystaniem formularza „Zapytaj o produkt” (Produkt na zamówienie),

poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres NAP: [email protected].

Produkt skonfigurowany

§ 18

Funkcje sklepu internetowego pozwalają Klientowi na dopasowanie właściwości określonych produktów zgodnie ze specyfikacją Klienta lub w celu zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb („Produkt skonfigurowany”).

Zakup Produktu skonfigurowanego jest możliwy w każdej z procedur zakupu, o których mowa w § 17 powyżej.

Klient może dokonać zamówienia produktu odpowiadającego jego zindywidualizowanym preferencjom poprzez skorzystanie z funkcji konfiguracji, która jest uwidoczniona przy informacji handlowej i specyfikacji danego produktu i wyraża się m. in. w możliwości określenia koloru bądź konfiguracji kolorów, konfiguracji mebla,rozmiaru,rodzaju wypełnienia wzoru i innych właściwości produktu.

Konfiguracja produktów może odbywać się również w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub komunikacji telefonicznej z konsultantem NAP.

Zakup z wykorzystaniem „Koszyka” Klienta

§ 19

Klient w celu zakupu produktów NAP, po zapoznaniu się z informacją handlową i specyfikacją produktów, a w sytuacji możliwości konfiguracji właściwości produktu, po jej dokonaniu, klika w dostępną na stronie opcję „Dodaj do koszyka”.

Koszyk Klienta zawiera listę wybranych przez niego produktów, które mogą w dalszych krokach podlegać zakupowi w sklepie internetowym NAP. Koszyk Klienta zawiera ponadto wskazanie wymiarów, ilości, ceny jednostkowej produktu oraz ceny łącznej w przypadku zamówienia większej ilości produktów.

W koszyku Klienta można zmieniać ilość zamawianych produktów oraz usuwać je z koszyka.

Po wprowadzeniu produktu do koszyka Klient może kontynuować zakupy w sklepie internetowym lub przejść bezpośrednio do procedury zakupu produktu. Wprowadzenie produktu do koszyka nie oznacza automatycznego zakupu produktu.

Niektóre produkty NAP, których informacja i specyfikacja została podana na stronach sklepu internetowego nie są dostępne do sprzedaży w ramach usług sklepu internetowego. Produkty takie nie mogą zostać umieszczone w koszyku. Na karcie produktów tego typu znajduje się informacja o dostępności wyłącznie w salonach NAP. Lista salonów NAP dostępna jest w stopce na stronie nap.com.pl.

Po kliknięciu w funkcji „Koszyk” opcji „Złóż zamówienie” Klient w celu dalszej realizacji procedury zakupu powinien wypełnić formularze zamówienia wymagające podania danych niezbędnych NAP do realizacji zamówienia, a w szczególności dotyczących danych Klienta (płatnika), w tym adresu e-mail Klienta, danych dla dostawy produktu, sposobu dostawy (kurier, odbiór własny) oraz powinien wybrać metodę płatności (przelew, za pobraniem, płatność z wykorzystaniem systemu płatności online Dotpay). Podanie danych oznaczonych symbolem * (gwiazdki) jest obowiązkowe; brak ich podania uniemożliwia zakup produktów NAP w ramach sklepu internetowego. Wybierając odbiór osobisty, Klient może zapłacić za zamówienie przelewem lub z wykorzystaniem konta Dotpay.

Po realizacji procedury określonej w ust. 6 powyżej, Klientowi ukaże się podsumowanie zakupów ze wskazaniem w szczególności na nazwę i ilość produktów, które mają zostać zakupione, ich cenę jednostkową, cenę całkowitą zamówienia, sposoby oraz koszty dostawy. Jednocześnie Klient będzie miał możliwość zapoznania się z pełną treścią Regulaminu. Dokonanie zakupu wymaga potwierdzenia znajomości i akceptacji Regulaminu.

W celu złożenia zamówienia i jego opłacenia Klient, po zweryfikowaniu poprawności podsumowania zakupów, powinien zaakceptować Regulamin i kliknąć na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oferty zakupu. Wybierając ww. opcję, Klient będący konsumentem potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

W przypadku opcji płatności przelewem, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient zostanie przekierowany na stronę operatora płatności w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonywane jest zgodnie z warunkami płatności obowiązującymi u danego operatora płatności.

W przypadku opcji płatności za pomocą Dotpay, po akceptacji Regulaminu i kliknięciu opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient zostanie przekierowany na stronę http://www.dotpay.pl/w celu opłacenia zamówienia. Zlecenie płatności wykonuje Dotpay zgodnie z regulaminem dostępnym do pobrania na wyżej wymienionej stronie www.

W przypadku opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy przez kuriera do miejsca wskazanego przez Klienta. NAP wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.

Po otrzymaniu przez system sklepu internetowego zamówienia oraz po dokonaniu przez Klienta płatności, na adres e-mail Klienta zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez NAP oraz informująca, iż przystąpienie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzone w następnej wiadomości e-mail.

NAP w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia, po uprzednim sprawdzeniu jego poprawności i dostępności produktów, potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji odrębną wiadomością e-mail i zmienia status zamówienia na „Przyjęte do realizacji”. Wiadomość ta zawiera co najmniej oświadczenie NAP o otrzymaniu Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, co jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku klientów będących konsumentami. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail pomiędzy Klientem a NAP zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Wraz z potwierdzeniem przystąpienia do realizacji zamówienia NAP przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zawartej z konsumentem lub z Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. Przesłanie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi, który nie jest konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

NAP niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących taką niemożliwość. W takiej sytuacji uiszczona cena zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona w całości.

Oferta złożona przez Klienta, a niepotwierdzona przez NAP w terminie 72 godzin przestaje go wiązać.

NAP zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

Zakup z wykorzystaniem formularza „Zapytaj o produkt”

§ 20

Niektóre produkty NAP dostępne w ramach informacji handlowej zawartej na stronach WWW sklepu Klient może zakupić tylko poprzez wykorzystanie formularza „Zapytaj o produkt” (Produkt na zamówienie”), jeśli taki formularz zostanie udostępniony przez NAP.

Niektóre Produkty NAP dostępne w opcji zakupu z wykorzystaniem formularza „Zapytaj o produkt” wykazują się indywidualnymi właściwościami określonymi przez Klienta w składanym przez niego formularzu zamówienia lub w drodze indywidualnych uzgodnień z konsultantem NAP (Produkt skonfigurowany).

Klient wypełnia formularz zamówienia, w którym wybiera lub określa rodzaj produktu, który chce nabyć oraz w razie takiej opcji indywidualizuje jego właściwości z wykorzystaniem narzędzi informatycznych sklepu internetowego NAP. System informatyczny sklepu internetowego NAP może wymagać od Klienta wskazania również metody dostawy (dostawa realizowana przez NAP, kurier, odbiór własny) oraz metody płatności (przelew, karta, za pobraniem). Wybierając odbiór osobisty, Klient może zapłacić za zamówienie przelewem lub z wykorzystaniem konta Dotpay.

Podanie przez Klienta danych oznaczonych w formularzu symbolem * (gwiazdki) jest obowiązkowe; brak ich podania uniemożliwia uzgodnienie właściwości produktu, a dalej zakup produktów NAP w ramach sklepu internetowego. Przed wysłaniem formularza zamówienia Klient zostanie poproszony o zapoznanie się z treścią Regulaminu i o jego akceptację.

W przypadku, gdy dane z wysłanego przez Klienta formularza wystarczają do rozpoczęcia przez NAP realizacji zamówienia, a produkt jest dostępny w sprzedaży, Klient otrzymuje od NAP e-mail z informacją o warunkach zamówienia, obejmującą w szczególności: właściwości złożonego zamówienia, jego cenę całkowitą, sposób i termin zapłaty ceny, koszty oraz termin i sposób dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia NAP przesyła Klientowi Regulamin.

W przypadku, gdy dane z wysłanego przez Klienta formularza nie wystarczają do rozpoczęcia przez NAP realizacji zamówienia, a zwłaszcza w razie potrzeby uzgodnień indywidualnych właściwości produktu, z Klientem kontaktuje się konsultant NAP w celu uzgodnienia wszystkich właściwości zamawianego produktu i innych warunków zamówienia. W przypadku uzgodnienia przez Klienta z konsultantem NAP wszystkich właściwości zamawianego produktu i innych warunków zamówienia Klient otrzymuje od NAP e-mail z informacją o warunkach zamówienia, a w szczególności obejmującą właściwości złożonego zamówienia, jego ceny całkowitej, sposobu zapłaty ceny, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia NAP przesyła Klientowi Regulamin.

Chwilą opłacenia zamówienia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy NAP. NAP z chwilą opłacenia zamówienia przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail pomiędzy Klientem a NAP zostaje zawarta Umowa sprzedaży. W przypadku sprzedaży w opcji płatności za pobraniem Klient, po przesłaniu mu informacji o warunkach zamówienia, zgodnie z ust. 5 lub 6 powyżej, zostanie poproszony o ostateczną akceptację zamówienia. Umowa sprzedaży produktów NAP, zawierana jest z chwilą ostatecznego zaakceptowania przez Klienta warunków zamówienia.

W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy. NAP wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.

NAP zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

Zakup z wykorzystaniem poczty elektronicznej

§ 21

Klient może zakupić produkty NAP bezpośrednio z wykorzystaniem poczty elektronicznej. W celu zakupu produktów NAP Klient wysyła wiadomość e-mail na adres: [email protected] ze wskazaniem produktu, którego zakupem jest zainteresowany.

Po otrzymaniu wiadomości e-mail Klienta, konsultant NAP skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia warunków zamówienia oraz danych Klienta potrzebnych do jego realizacji.

W przypadku uzgodnienia przez Klienta z konsultantem NAP wszystkich właściwości zamawianego produktu i innych warunków zamówienia Klient otrzymuje od NAP e-mail z informacją o warunkach zamówienia, w szczególności obejmującą właściwości złożonego zamówienia, jego cenę całkowitą, sposób i termin zapłaty ceny, koszty oraz termin i sposób dostawy. Wraz z informacją o warunkach zamówienia NAP przesyła Klientowi Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na odległość. Przesłanie wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy nie może być poczytane, jako przyznanie prawa odstąpienia od umowy Klientowi nie będącemu konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

Umowa sprzedaży produktów NAP, w opcji płatności przelewem, zawierana jest z chwilą opłacenia przez Klienta złożonego zamówienia; w przypadku płatności zaliczkowej / przedpłaty umowa jest zawierana z chwilą opłacenia kwoty zaliczki / przedpłaty. Chwilą opłacenia jest moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy NAP. NAP z chwilą opłacenia złożonego zamówienia przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przystąpienia do realizacji zamówienia, które jest równoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość w przypadku Klientów będących konsumentami.

W przypadku sprzedaży w opcji za pobraniem, Klient po przesłaniu mu informacji o warunkach zamówienia, zgodnie z ust. 3 powyżej, zostanie poproszony o ostateczną akceptację zamówienia. Umowa sprzedaży produktów NAP, zawierana jest z chwilą ostatecznego zaakceptowania przez Klienta warunków zamówienia. Akceptując warunki zamówienia, Klient będący konsumentem potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem opłacenie zamówienia następuje najpóźniej z chwilą dostawy. NAP wstrzyma się z wydaniem produktu Klientowi do czasu pełnego opłacenia zamówienia przez Klienta.

NAP zastrzega sobie własność sprzedanych produktów aż do uiszczenia pełnej ceny sprzedaży przez Klienta.

Realizacja zamówienia

§ 22

Realizacja zamówienia na rzecz Klienta rozpoczyna się w pierwszy dzień roboczy po dniu zawarcia umowy sprzedaży produktów NAP.

Termin realizacji zamówienia podany jest w karcie produktu. W przypadku produktów dostępnych w magazynie lub salonach NAP, termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. W przypadku produktów sprowadzanych pod indywidualne zamówienie Klienta, termin realizacji zamówienia jest dłuższy i może wynosić od 2 do 12 tygodni.

W wypadku, gdy NAP nie będzie mógł wykonać złożonego zamówienia dotyczącego Produktu skonfigurowanego, choćby z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, NAP może zwolnić się z realizacji zamówienia przez zaoferowanie Klientowi zakupu produktu zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Klient ma prawo nie przyjąć produktu zastępczego i odstąpić od umowy z NAP.

NAP poinformuje Klienta o niedostępności produktu, propozycji dostarczenia produktu zastępczego oraz o prawie Klienta do odstąpienia od umowy. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez NAP, zgodnie z warunkami zdania poprzedzającego.

NAP powiadomi Klienta o kompletności złożonego przez niego zamówienia, jeżeli nie zajdą okoliczności, o których mowa w ust. od 3 do 4 powyżej. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o kompletności zamówienia Klient powinien, jeżeli wcześniej nie uiścił całości ceny albo nie uzgodniono inaczej, dokonać w ciągu 7 dni dopłaty do pełnej ceny sprzedaży produktu; NAP poinformuje Klienta o obowiązku i terminie dopłaty wraz z powiadomieniem o kompletności zamówienia.

Po zaksięgowaniu dopłaty Klienta, zgodnie z ust. 5 powyżej, NAP skontaktuje się z Klientem celem umówienia dostawy. Klient powinien umówić się na dostawę towaru w terminie do 7 dni kalendarzowych. Termin dostawy zostanie potwierdzony przez NAP drogą e-mail.

W przypadku braku odbioru przez Klienta produktów NAP, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi ich dostawy, z przyczyn nie dotyczących NAP, NAP powiadomi Klienta o braku odbioru towaru oraz wyznaczy ostateczny termin dostawy lub odbioru produktów. W przypadku braku odbioru towaru w wyznaczonym przez NAP terminie, NAP będzie przechowywać towar na koszt i ryzyko Klienta przez okres 3 (trzech) miesięcy, chyba że Klient uzgodni z NAP inny termin.W takim przypadku NAP uprawniony będzie również do naliczenia dodatkowych kosztów związanych z bezskutecznością dostawy oraz kosztów magazynowania w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.

W przypadku, gdyby Klient nie potwierdził z NAP ostatecznego terminu dostawy lub opóźnił się z odbiorem w ostatecznym terminie, NAP uprawniona będzie do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy. W odniesieniu do umów nie zawieranych z konsumentami oraz Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, w przypadku nieskorzystania przez NAP z uprawnienia do odstąpienia od umowy i upływu 3 (trzech) miesięcy od dnia upływu ostatecznego terminu dostawy, brak odebrania towaru poczytuje się za wolę porzucenia go z zamiarem wyzbycia własności, wskutek czego własność towaru przechodzi na NAP, a Klient zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec NAP związanych z zakupem i przejęciem własności towaru.

W chwili wydania produktów NAP, Klient lub jego przedstawiciel powinien rozpakować dostarczone produkty i dokonać wspólnie z przewoźnikiem ich szczegółowych oględzin oceniając zgodność produktu z zamówieniem (a w szczególności sprawdzając zgodność liczby i rodzaju dostarczonego produktu, rodzaju obicia, kolorów obicia i akcesoriów, liczbę poduszek, stan obicia mebla, itp.) i spisać na dokumencie WZ wszystkie widoczne wady oraz braki ilościowe. Niezgłoszenie przez Klienta wad jakościowych i ilościowych dających się zauważyć w czasie oględzin przy wydawaniu towaru (wady jawne) domniemuje w tym zakresie zgodność dostarczonych produktów z umową, co nie wyłącza możliwości zgłoszenia przez Klienta reklamacji.

Montaż / składanie towaru

§ 23

Dokonując zamówienia towarów wymagających montażu Klient ma możliwość zamówienia tych usług u NAP.

W sytuacji, gdy Klient dokonuje samodzielnego odbioru zamówionego towaru NAP nie dokonuje montażu towaru, ani nie ponosi odpowiedzialności za montaż towaru i wady związane z montażem.

Gdy ze względu na specyfikę towaru konieczny jest jego montaż, NAP dołącza do takiego towaru instrukcję montażu. NAP nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku składania towaru w sposób niezgodny z załączoną instrukcją.

Dodatkowe informacje

§ 24

Klient przyjmuje do wiadomości, iż specyfika materiału (skóry naturalnej), powoduje, iż meble tapicerowane skórą naturalną składają się z kilku płatów skóry, dlatego też mogą wystąpić różnice w jej kolorach, odcieniach, fakturze materiału, różnego rodzaju znamiona, w szczególności ale nie wyłącznie: zmarszczki, blizny. Wskazane wyżej naturalne właściwości materiału nie podlegają reklamacji, i jako takie nie stanowią wady mebla.

Meble skórzane nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie powinny być ustawiane w odległości mniejszej niż 30 cm od źródła ciepła, nie powinny być czyszczone nieprzeznaczonymi do tego narzędziami i preparatami. W przypadku dołączenia do zakupionego towaru instrukcji ochrony mebli, meble powinny być użytkowane i pielęgnowane zgodnie z tą instrukcją.

NAP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania bądź pielęgnacji mebli zawierających elementy wykonane ze skóry naturalnej oraz użytkowania niezgodnego z instrukcją ochrony mebli.

Mimo dołożenia wszelkich starań NAP nie gwarantuje, że zdjęcia zamieszczone przy informacjach o produktach będą dokładnie odzwierciedlały rzeczywisty wygląd produktów, w szczególności, inny może być efekt wizualny produktów w rzeczywistości, a inny na ekranach urządzeń elektronicznych, w tym w szczególności nieznaczne różnice mogą wystąpić w kolorystyce i strukturze produktów.

NAP zastrzega, że niektóre ze zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej sklepu to tzw. zdjęcia aranżowane, na których znajduje się produkt dostępny w sklepie internetowym NAP wraz z propozycją innych elementów aranżacji. Porównując obraz na zdjęciu Klient powinien uwzględniać szczegółowy opis produktu, który zamieszczony jest na stronie internetowej sklepu.

§ 25

Zastrzega się, że odcień i splot tkaniny może w niewielkim stopniu różnić się od odcienia i splotu tkanin we wzorniku udostępnianym w salonie sprzedaży NAP, co jest naturalną cechą tkanin tapicerskich. Różnica taka nie stanowi wady produktu, nie podlega reklamacji i nie pociąga odpowiedzialności NAP.

NAP informuje, że ostateczne wymiary mebli tapicerowanych i materacy mogą odbiegać od wymiarów katalogowych o maksymalnie +/- 3% (trzy procent) w zależności od producenta.

§ 26

Wątpliwości związane z procedurą składania zamówień, zawierania przez Klienta umów umożliwiających mu nabycie produktów NAP oraz inne wątpliwości Klient może wyjaśnić kontaktując się w tym celu z konsultantami NAP działającymi pod numerem telefonu: 502 264 081 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

Reklamacje i gwarancje

§ 27

NAP ponosi względem Klientów odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego przez Klienta z NAP, domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; ma właściwości, o których istnieniu NAP zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę albo wzór, nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu umowy, chyba że NAP zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru; a także został wydany w stanie zupełnym.

W przypadku sprzedaży towaru z ekspozycji, NAP odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące działania sklepu internetowego, a w szczególności reklamacje produktów NAP, należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail z opisem wady pod adres: [email protected] lub pisemnie na adres: NAP sp. z o.o., ul. Dynamiczna 10, 03-008 Warszawa. Reklamacje produktów powinny zawierać wskazanie w treści zgłoszenia charakteru wady, chwili jej wykrycia oraz żądania Klienta.

NAP wysyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Zgłoszenie reklamacyjne Klienta NAP rozpatruje i ustosunkowuje się do niego w terminie 14 dni od dnia jego zgłoszenia, po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności zgłoszenia reklamacyjnego. W tym celu NAP może zwracać się do Klienta celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia reklamacji, jeśli informacje zawarte przez Klienta w reklamacji nie będą wystarczyły, aby NAP rozpoznał reklamację.

W przypadku, gdy reklamacja dotyczy produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez NAP, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany produkt na adres Magazynu NAP: ul. Julianowska 37A, rampa C1, 05-500 Piaseczno. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić rzecz pracownikowi NAP w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Jeżeli produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. NAP jest zobowiązany niezwłocznie wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. NAP może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie produktu wadliwego do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, NAP może odmówić wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu sprzedanego. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że NAP niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez NAP albo NAP nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Na czas rozpatrywania reklamacji, jak również na czas dokonywania napraw reklamacyjnych NAP nie ma obowiązku zapewnienia ani wypożyczenia Klientowi towaru zastępczego.

Na sprzedawane przez NAP produkty może zostać udzielona gwarancja producencka. W przypadku, gdy gwarancja została udzielona, Klientowi wydaje się oddzielny dokument gwarancji, w którym określone są jej warunki. Odpowiedzialność NAP z tytułu rękojmi sprzedanych towarów jest wyłączona wobec Klientów będących przedsiębiorcami, w tym wobec Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

W przypadku sporu związanego z umową sprzedaży zawartą z NAP, w tym przede wszystkim reklamacjami, Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi, zgodnie z zasadami regulującymi postępowanie przed wybranymi instytucjami/sądami.

Odstąpienie od umowy

§ 28

NAP przestrzega praw konsumentów związanych z prawem do odstąpienia od umowy zakupu produktów NAP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683; dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”).

NAP informuje w szczególności, że zgodnie z art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik produktów NAP. Powyższe uprawnienie jest wyłączone w odniesieniu do Produktów konfigurowanych.

Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia produktu NAP w posiadanie przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele produktów NAP, które są dostarczane osobno, partami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego produktu NAP, partii lub części. 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient będący konsumentem informuje NAP o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. NAP zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 7 poniżej. Do rozliczenia się NAP z Klientem mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu NAP inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez NAP, NAP nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W razie odstąpienia, Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić produkt NAP niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do NAP.

Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu NAP będące wynikiem korzystania z produktu NAP w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

NAP przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od NAP, w szczególności, gdy produkt nie jest dostępny, lub gdy realizacja zamówienia wiązałaby się dla NAP z koniecznością poniesienie strat finansowanych. NAP może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z Ustawy o prawach konsumenta przysługuje również Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o obowiązkach i uprawnieniach konsumenta, dotyczą one również Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

§ 29

NAP przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).

Zasady przetwarzania przez NAP danych osobowych Klienta, niezbędnych do świadczenia mu usług poprzez sklep internetowy, a w szczególności do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między NAP a Klientem, jak również wynikających z właściwości świadczonych przez NAP usług (dane podstawowe), a w tym imienia, nazwiska, firmy, adresu zamieszkania, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedziby), adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, jak też adresów elektronicznych, reguluje Polityka prywatności obowiązująca w NAP.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych, o których mowa w ust. 2, niebędących danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.

Podanie danych podstawowych ma charakter obowiązkowy. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych podstawowych, a w przypadku danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Klient może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, zgodnie z art. 22 RODO.

Klient ma stały i nieskrępowany dostęp do udostępnionych NAP danych, w tym danych osobowych, i może te dane zmieniać, uzupełniać, prostować, a także realizować inne uprawnienia przyznane mu na podstawie RODO, w zakresie przetwarzania przez NAP jego danych osobowych.

Po zakończeniu świadczenia usług NAP może przetwarzać: 

- dane Klienta sklepu internetowego, niebędące danymi osobowymi, w szczególności te spośród danych, które będą niezbędne do wyjaśnienia okoliczności korzystania z funkcjonalności i usług sklepu internetowego niezgodnie z Regulaminem;

- dane osobowe Klienta sklepu internetowego zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO i innych przepisów powszechnie obowiązujących oraz z Polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest NAP, który zabezpiecza je zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym RODO, a w szczególności zgodnie z art. 32 tego rozporządzenia.

§ 30

NAP dokłada wszelkich starań, by sklep internetowy był dostępny nieprzerwanie oraz by świadczenie usług na rzecz Klienta następowało z należytą starannością. Powyższe oświadczenie nie stanowi przyrzeczenia NAP w rozumieniu art. 391 Kodeksu cywilnego.

NAP jest uprawniony do czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących sklep oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

§ 31

Klient rejestrując się i zakładając konto Klienta zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do konta w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Klienta.

Klient obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Hasło musi zawierać minimum 6 znaków.

Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie hasła osobom trzecim.

Wszelkie czynności, a w szczególności te, których skutkiem będzie podjęcie i/lub wykonanie przez NAP określonych świadczeń na rzecz Klienta, a które to czynności zostaną podjęte na skutek ich zlecenia przy użyciu konta Klienta domniemuje się, że zostały podjęte bezpośrednio na zlecenie Klienta. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta wskutek podjęcia tych czynności przez NAP na skutek ich zlecenia przez osobę nieuprawnioną, nieumocowaną lub z przekroczeniem zakresu umocowania mogą obciążać Klienta.

Klient może zmienić hasło niezbędne dla korzystania z usług sklepu internetowego poprzez stronę https://nap.com.pl/dane-osobiste

W przypadku, gdy Klient zapomni hasła do swojego konta, może złożyć dyspozycję przypomnienia hasła opisaną na stronie internetowej https://nap.com.pl/pl/odzyskiwanie-hasla

Postanowienia końcowe

§ 32

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

NAP może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu nie dotyczą warunków realizacji umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej sklepu, nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.

Wszelkie prawa do zawartości sklepu internetowego jako całości, w tym do jego układu i wyglądu zastrzeżone są na rzecz NAP, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, zdjęć, grafik, aplikacji, interfejsów, baz danych, wzorów umów, indywidualnych rozwiązań i konstrukcji są zastrzeżone na rzecz NAP lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których treści są udostępniane na stronach sklepu internetowego na podstawie odrębnych umów z NAP.

Korzystanie z zawartości i funkcji sklepu internetowego przez Klienta nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych; Klient może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880).

Produkty dodane do listy