Polityka prywatności

Celem Polityki prywatności jest poinformowanie naszych klientów oraz podmioty współpracujące o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych, w tym wyjaśnienie zasady oraz celów pozyskiwania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W przypadku klientów Sklepu Internetowego Nap.com.pl, klient przez korzystanie ze strony sklepu internetowego, akceptuje zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.

Kto przetwarza dane osobowe

Administrator danych osobowych:

Dane osobowe, w tym dane, które przekazują klienci w związku z rejestracją i korzystaniem z usług Sklepu Internetowego Nap.com.pl oraz ze składaniem zamówienia w salonach stacjonarnych NAP są przetwarzane przez Nap Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (03-008) przy ul. Dynamicznej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233111, NIP 5242540889, REGON 140113649, kapitał zakładowy 150.000 zł, która jest Administratorem tych danych w rozumieniu RODO.

Kontakt:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem e-mail:

[email protected] – klienci Sklepu Internetowego Nap.com.pl,

[email protected] – klienci salonów stacjonarnych NAP oraz podmioty współpracujące,

a także pod numerem telefonu: (+48) 502 264 081.

Jakie dane osobowe są przetwarzane

W związku z korzystaniem ze serwisu internetowego Sklepu Internetowego Nap.com.pl oraz realizowanych w nim usług mogą być przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do kontaktu, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, NIP.

W związku z korzystaniem z usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego Nap.com.pl, dodatkowo mogą być przetwarzane takie dane jak:

adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii – w związku z przeglądaniem treści na stronie Sklepu Internetowego Nap.com.pl;

z konta, składanie zamówienia, odstąpienie od umowy, zadanie pytania poprzez formularz kontaktowy, zapisanie się do newslettera.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Przeglądanie treści w serwisie internetowym Sklepu Internetowego NAP

Jeżeli klient przegląda treści w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Nap.com.pl, jego dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, mogą być przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach, w zależności od sposobu korzystania z naszego serwisu:

w celu udostępniana zamieszczonych tam treści, związanych z przedstawianiem oferowanych produktów, oraz w celu udostępniania formularza kontaktowego, formularza utworzenia konta, formularza zapisania się do newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi oferowanych produktów i usług;

w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw;

w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta, aby dostosować do nich zawartości wyświetlaną w serwisie internetowym i ułatwić klientowi korzystanie z serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, a przez to zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów (cele marketingowe).

Ponadto aktywność klienta w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Nap.com.pl, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Informacje zebrane w logach są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przez Administratora oraz w celach technicznych. Dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa serwisu internetowego i jego poprawnego funkcjonowania.

2. Rejestracja konta w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Nap.com.pl:

Jeżeli klient zakłada konto w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Nap.com.pl, jest proszony o podanie określonych danych niezbędnych do jego utworzenia oraz obsługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania założenie konta w Sklepie Internetowym Nap.com.pl nie będzie możliwe.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

w celu świadczenia usług związanych z założeniem i prowadzeniem konta w serwisie, w tym składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania prywatnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (założenia i obsługi konta po zaakceptowaniu Polityki prywatności);

w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta, aby dostosować do nich zawartości wyświetlaną w serwisie internetowym, w tym po zalogowaniu na konto, poprawić funkcjonalność serwisu i ułatwić mu korzystanie z niego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszeniu satysfakcji klienta z funkcjonalności konta, a przez to zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów (cele marketingowe);

w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.

3. Składanie i realizacja zamówienia w sklepie internetowym NAP

Jeżeli klient składa zamówienie w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Nap.com.pl (ofertę zakupu produktu), jest proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania nie będziemy mogli zrealizować zamówienia klienta. Podanie pozostałych danych oznaczonych, jako opcjonalne pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

w celu realizacji złożonego przez klienta zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe, jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w związku ze złożeniem zamówienia i zaakceptowaniem Regulaminu Sklepu Internetowego Nap.com.pl, oraz na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, gdy przetwarzanie danych oznaczonych, jako opcjonalne, odbywa się na podstawie zgody klienta wyrażonej poprzez podanie ich w formularzu zamówienia;

w celach podatkowych i księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, w tym wymagają tego ustawy podatkowe oraz przepisy o rachunkowości;

w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania mu informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszenia satysfakcji klienta z oferowanych produktów, a przez to zwiększenia ich sprzedaży (cele marketingowe);

w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.

4. Korzystanie z formularza kontaktowego w serwisie internetowym Sklepu Internetowego NAP:

Jeżeli klient korzysta z formularza kontaktowego, aby zadać nam pytanie, jest proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do obsługi jego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania nie będziemy mogli przyjąć i obsłużyć zapytania.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

w celu ustalenia nadawcy oraz obsługi jego zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (obsługi zapytania);

w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszenia satysfakcji klienta z oferowanych produktów, a przez to zwiększenia ich sprzedaży (cele marketingowe);

w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.

5. Składanie i realizacja zamówienia w salonie stacjonarnym NAP:

Jeżeli klient składa zamówienie w sklepie stacjonarnym NAP, jest proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do przyjęcia i realizacji zamówienia.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

w celu przyjęcia i realizacji zamówienia oraz prowadzenia korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

w celu udzielenia odpowiedzi, w formie wskazanej przez klienta (na adres email, ustnie, w postaci papierowej), na zapytanie klienta skierowane do NAP – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO;

w celach podatkowych i księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, w tym wymagają tego ustawy podatkowe oraz przepisy o rachunkowości;

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie przysługujących mu praw, w tym ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, lub w celach marketingowych produktów oferowanych przez NAP innych niż związane z marketingiem bezpośrednim (innych niż przesyłanie newslettera) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6. Koszyk zakupów (rabaty przysługujące klientowi):

Jeżeli klient chce korzystać z koszyka zakupów, w którym są gromadzone informacje o przysługujących mu rabatach, jest proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do ustalenia przysługujących mu rabatów i o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia jego koszyka zakupów.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

w celu ustalania przysługujących klientowi rabatów na zakupy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdyż przetwarzanie związane jest ze zgodą udzieloną przez klienta na przetwarzane danych w związku z prowadzeniem koszyka zakupów;

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie przysługujących mu praw, w tym ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7. Newsletter (marketing bezpośredni):

Jeżeli klient chce zapisać się do newslettera, jest proszony o podanie danych niezbędnych do obsługi newslettera i o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody uniemożliwi nam przesyłanie klientowi informacji handlowej, w tym informacji o intersujących go produktach, promocjach i ofertach specjalnych.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

w celu przedstawiania klientowi treści marketingowych – informacji handlowej dotyczącej produktów oferowanych przez NAP, w tym o pojawiających się nowościach, ciekawych promocjach i ofertach specjalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, gdyż przetwarzanie związane jest ze zgodą udzieloną przez klienta na przekazywanie takich treści na wskazany adres poczty elektronicznej (marketing bezpośredni);

w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszenia satysfakcji klienta z oferowanych produktów, a przez to zwiększenia ich sprzedaży (cele marketingowe);

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie przysługujących mu praw, w tym ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

8. Odstąpienie od umowy:

Jeżeli klient chce odstąpić od umowy, jest proszony o podanie danych niezbędnych do realizacji prawa do odstąpienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w razie ich niepodania nie będziemy mogli zrealizować uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

w celu realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego w przypadku sprzedaży na odległość, w związku ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów o prawach konsumenta;

w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.

9. Współpraca z kontrahentami:

Jeżeli dane podane w umowie zawartej przez NAP z podmiotem współpracującym, obejmują dane osobowe, podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia tej umowy, a ich niepodania uniemożliwi jej zawarcie.

Podane w umowie dane osobowe będą przetwarzane w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach:

w celu zawarcia i wykonywania tej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

do celów księgowych i podatkowych, w związku z wykonaniem ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.

Przetwarzanie danych osobowych z użyciem profilowania

Sklep Internetowy NAP

W celu realizowania działań marketingowych odpowiadających Twoim preferencjom i zainteresowaniom, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii. W takim przypadku przetwarzanie obejmuje również profilowanie, polegające na automatycznym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w ramach którego Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak profilowania wywołującego wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającego.

Przetwarzanie danych osobowych z użyciem profilowania realizowane jest w celach marketingowych, aby przedstawiać Ci informację o oferowanych produktach, dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań, a także podnosić satysfakcję Klientów z oferowanych produktów oraz usług udostępnianych w serwisie internetowym. Podstawą przetwarzania z użyciem profilowania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania treści marketingowych odpowiadających Twoim preferencjom i zainteresowaniom, a przez to zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie, że serwis internetowy Sklepu Internetowego Nap.com.pl wykorzystuje pliki cookies. Akceptacja następuje poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, wciśnięcie przycisku „Akceptuję” lub pozostanie w serwisie internetowym, po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania plików cookies. Akceptacja może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Czytaj więcej w części „Informacje techniczne”.

Salony stacjonarne NAP oraz podmioty współpracujące

Administrator przetwarza w systemie teleinformatycznym dane osobowe klientów salonów stacjonarnych NAP oraz podmiotów współpracujących, ze względu na przyjętą organizację pracy.

Administrator nie dokonuje profilowania danych klientów salonów stacjonarnych NAP oraz podmiotów współpracujących. Administrator nie stosuje również technik profilowania wywołującego wobec klientów oraz podmiotów współpracujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływającego.

Komu przekazujemy dane osobowe

Sklep Internetowy NAP

Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom, które wspomagają nas w prowadzeniu serwisu internetowego Sklepu Internetowego Nap.com.pl (w wysyłaniu wiadomości e-mail w celu kontaktu z naszymi klientami, zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych)), w tym realizującym usługi hostingowe dla Administratora, podmiotom prowadzącym działania reklamowe (kampanie marketingowe), operatorom płatności, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę prawną Administratora lub przeprowadzającym audyt, a także podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, a w przypadku realizacji zamówienia – naszym dostawcom.

Salony stacjonarne NAP oraz podmioty współpracujące

Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotowi realizującemu dostawę towaru do klienta, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę informatyczną oraz prawną Administratora lub podmiotom przeprowadzającym audyt, a także podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Dane podmiotu współpracującego, podane w umowie, mogą być przekazywane klientom Administratora, jeżeli konieczne jest zapewnienie kontaktu z klientem, podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę informatyczną oraz prawną lub przeprowadzającym audyt, a także podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

Czas przechowywania Twoich danych osobowych:

Sklep Internetowy NAP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe przez czas, który jest potrzebny do osiągnięcia celu przetwarzania wskazanego w części „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”. Po tym okresie dane osobowe klienta poddane zostaną nieodwracalnemu usunięciu lub zniszczeniu na zasadach określonych w RODO.

Dane osobowe klienta będą przetwarzane:

przez okres korzystania przez klienta z konta w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Nap.com.pl, aż do momentu jego skasowania na jego żądanie lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

przez okres niezbędny związany z realizacją zamówienia lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

do czasu wycofania przez klienta zgody udzielonej na przetwarzane danych osobowych w związku z prowadzeniem koszyka zakupów lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

do czasu wycofania przez klienta zgody udzielonej na przesyłanie newslettera lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego;

przez okres niezbędny związany z realizacją uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

Salony stacjonarne NAP oraz podmioty współpracujące

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane:

przez okres niezbędny związany z realizacją zamówienia lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

do czasu wycofania przez klienta zgody udzielonej na przetwarzane danych osobowych w związku z prowadzeniem koszyka zakupów lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

do czasu wycofania przez klienta zgody udzielonej na przesyłanie newslettera lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego;

przez okres niezbędny związany z realizacją uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez NAP.

Dane osobowe podmiotu współpracującego, podane w umowie będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, z uwzględnieniem okresu przechowywania tych danych wymaganego przepisami o rachunkowości oraz prawa podatkowego.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Klientom oraz podmiotom współpracującym przysługują określone uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Ponadto w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Nap.com.pl. przewidziano dodatkowe narzędzia realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez klientów tego serwisu.


Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, Administrator przekaże jej informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane oraz planowanym okresie ich przechowywania i terminie ich usunięcia. W ramach realizacji powyższego prawa Administrator przekaże kopię dotyczących Ciebie, przetwarzanych danych osobowych.


Prawo do sprostowania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie. Z poziomu konta założonego w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Nap.com.pl, klient może korzystać z funkcjonalności umieszczonej w zakładce „Twoje konto - Zarządzanie prywatnością”, umożliwiającej poprawienie danych osobowych podanych w koncie klienta – zakładka „Sprostuj albo usuń dane”. Funkcjonalność umożliwia samodzielnie edytowanie i usuwanie danych osobowych.


Prawo do usunięcia danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane przez Administratora. Z poziomu konta założonego w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Nap.com.pl, klient może korzystać z funkcjonalności umieszczonej w zakładce „Twoje konto - Zarządzanie prywatnością”, umożliwiającej usunięcie danych osobowych podanych w koncie klienta, których podanie nie jest niezbędne do założenia i prowadzenia konta – zakładka „Sprostuj albo usuń dane”. Funkcjonalność umożliwia samodzielnie edytowanie i usuwanie danych osobowych. Ponadto funkcjonalność umożliwia usunięcie z serwisu internetowego wszystkich dotyczących klienta danych osobowych poprzez skorzystanie z zakładki „Chcę być zapomniany”, pozwalającej na przekazanie nam zgłoszenia o usunięcie konta.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, (w tym przypadku konieczność wycofania zgody) oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych). Z poziomu konta założonego w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Nap.com.pl, klient może korzystać z funkcjonalności umieszczonej w zakładce „Twoje konto - Zarządzanie prywatnością”, umożliwiającej zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zakładka „Ogranicz przetwarzanie danych”.


Prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dostarczone przez tą osobę, jej dane osobowe, w formacie pozwalającym na ich odczyt. Dane osobowe mogą być również przesłanie innemu podmiotowi, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu. Z poziomu konta założonego w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Nap.com.pl, klient może korzystać z funkcjonalności umieszczonej w zakładce „Twoje konto - Zarządzanie prywatnością”, umożliwiającej pobranie danych osobowych, w tym również dotyczących adresów, oraz danych zamówienia – zakładka „Przenoszenie danych”.


Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

w celach marketingowych. Klient może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora. Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

Z poziomu konta założonego w serwisie internetowym Sklepu Internetowego Nap.com.pl, klient może korzystać z funkcjonalności umieszczonej w zakładce „Twoje konto - Zarządzanie prywatnością”, umożliwiającej zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych w ramach konta w serwisie internetowym – zakładka „Sprzeciw lub wycofanie zgody”. Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których przetwarzanie jest niezbędne do założenia i obsługi konta, powoduje przekazanie nam zgłoszenia usunięcia konta.

W przypadku klientów Sklepu Internetowego Nap.com.pl, wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć:

z poziomu konta klienta – poprzez wybranie odpowiedniego okienka aktywnego na koncie klienta w Sklepie Internetowym NAP

za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Dynamiczna 10 (03-008 Warszawa);

poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected].

W przypadku klientów salonów stacjonarnych NAP oraz podmiotów współpracujących, wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć:

w salonie NAP w formie pisemnej,

za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Dynamiczna 10 (03-008 Warszawa);

za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected]

Wniosek powinien możliwie precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności, kto składa wniosek, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chcesz skorzystać, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe). Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści Twojego żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na adres poczty elektronicznej, z której został wysłany wniosek, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, lub na konto Klienta, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w ten sposób, niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania przez Administratora. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.


Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę, wedle własnego uznania.


Jeżeli osoba ta chce wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, może to zrobić w następujący sposób:

zaznaczyć odpowiednie okienko na Twoim koncie Klienta w Sklepie Internetowym Nap.com.pl;

wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres [email protected];

kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.

W przypadku klientów salonów stacjonarnych NAP oraz podmiotów współpracujących:

w salonie NAP w formie pisemnej,

za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Dynamiczna 10 (03-008 Warszawa),

za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected]

Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zasady bezpieczeństwa:

Nap Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

dokładne i aktualne,

nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,

przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

bezpiecznie przechowywane,

nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

wylogowaniu się ze strony nap.com.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, sprawdzaniu statusu zamówienia itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Nap.com.pl. Wylogowanie ze strony Nap.com.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;

zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego Nap.com.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego Nap.com.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

Informacje techniczne:

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego Nap.com.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego Nap.com.pl, tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego Nap.com.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego Sklepu Internetowego Nap.com.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego Nap.com.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego Nap.com.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego Nap.com.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie oraz dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Postanowienia końcowe:

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.nap.com.pl w zakładce "Polityka prywatności".

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych oraz ich przepisy wykonawcze.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Produkty dodane do listy